Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Čips i grickalice u reklamama

Pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

08.01.2021.

Detaljniji presek same kategorije Čips i grickalice ukazuje na to da čak 70,1% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Čips i flips, što je za 16,6% više u odnosu na isti period tokom prethodnih 12 meseci, dok preostalih 29,9% udela u TV oglašavanju pripada klasi Grickalice

Izvor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem preko 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda Čips i grickalice u okviru sektora „Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda Čips i grickalice na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. avgusta 2019. godine zaključno sa 31. julom 2020. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“ predstavljaju 2. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja i na njega otpada 18,7% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda.

U okviru navedenog sektora primat drži kategorija Slatkiši sa 34,4% udela u sektoru, dok je blisko prati kategorija Bezalkoholna pića sa 33,6% udela, dok je kategorija Čips i grickalice na nepromenjenom 3. mestu po TV oglašavanju sa 10,4% udela u toku analiziranih 12 meseci.

Detaljniji presek same kategorije Čips i grickalice ukazuje na to da čak 70,1% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Čips i flips, što je za 16,6% više u odnosu na isti period tokom prethodnih 12 meseci, dok preostalih 29,9% udela u TV oglašavanju pripada klasi Grickalice.
Što se tiče TV oglašivača koji su tokom analiziranog perioda bili aktivni u okviru kategorije Čips i grickalice, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Marbo Product sa udelom od 49,2% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Atlantic Grupa sa 21,1% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Bambi sa 11% udela; slede Pepsico sa 7,5%, Chipita sa 3,7%, Mondelez sa 3,3%, Vitaminka sa 3%, Pionir Subotica sa 0,9% udela u ukupnom TV oglašavanju ove kategorije na srpskom tržištu, kao i Jaffa sa preostalim udelom od 0,3%.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije Čips i grickalice pokazuje da najveći udeo u kategoriji otpada na Chipsy sa 30,9% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je Smoki sa 18,6% na trećem je Clipsy sa 15,4%, slede Doritos sa 7,5%, Bambi grickalice sa 6,6%, Plazma keks slani sa 4,4%, Bake Rolls ima 3,7%, TUC 3,3%, a Stobi Flips 3%. Slede Chipsy i Clipsy sa 2,9%, zatim Prima sa 2,4%, dok ostali pojedinačni brendovi iz ove kategorije imaju manji udeo u TV oglašavanju.

U okviru kategorije proizvoda Čips i grickalice ulaganje u TV oglašavanje je značajno više usmereno ka klasi Čips i flips. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Marbo Product, sa skoro polovinom udela u ukupnom TV oglasavanju ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljeniji Chipsy.